Concentricfields es compromet a garantir la confidencialitat de les vostres dades personals i a emprar-les amb les finalitats de caire comunicatiu, adoptant totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.